Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

รายชื่อคณะกรรมการอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 13 - http://app1347.4t.com - อัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 13

รายชื่อ
คณะกรรมการอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ ๑๓

 

รายนาม
ตำแหน่ง
นายอวยพร สุวรรณสุนทร ประธาน
นายณัชธพงศ์ โสภณธนารักษ์ รองประธาน
พ.ต.ท.สมนึก เขมทองคำ รองประธาน
นายเกรียงศักดิ์ อุรุพงศ์พิศาล กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายพุฒิพง หุ่นโตภาพ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นายประทีป ศุภวิบูลย์ผล กรรมการฝ่ายสังคมและบันเทิง
นายอาณัติ ศรีสุดดี กรรมการฝ่ายกีฬา
นายอดิศักดิ์ จันทสร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายประวัติ นาคนิยม กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษและจัดหาทุน
นางสาวจิตตรี ศรีรัตนไพฑูรย์ กรรมการ
นางสาวธีราพร ติษยาธิคม กรรมการ
นางสาวพรชนก กาญจนรัตน์ กรรมการ
นางสาวเธียรพร วงศ์กำแหงหาญ เลขานุการ

กลับสู่หน้าแรก

จำนวนผู้เข้าชม =

CopyRight @ 2005 Assistant Public Prosecutor (APP-1347)

Bangkok Thailand

E-mail : app_1347@yahoo.com